Lopburi Thailand

ที่ตั้ง และอาณาเขตจังหวัดลพบุรี

Picture

ที่ตั้ง         
            จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 48 ลิปดาเหนือ   และเส้นแวงที่ 100 องศา 25 ลิปดาตะวันออก                                                                                                 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน ประมาณ 155 กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายเหนือประมาณ 133 กิโลเมตร มีพื้นที่ 6,586.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,116,668 ไร่

Picture

             จังหวัดลพบุรีแบ่งออกเป็น11 อำเภอ 124 ตำบล และ 1110 หมู่บ้าน
       
                    1. อำเภอเมืองลพบุรี 
       
                    2. อำเภอพัฒนานิคม 
       
                    3. อำเภอโคกสำโรง 
       
                    4. อำเภอชัยบาดาล 
       
                    5. อำเภอท่าวุ้ง 
       
                    6. อำเภอบ้านหมี่ 
       
                    7. อำเภอท่าหลวง 
       
                    8. อำเภอสระโบสถ์ 
       
                    9. อำเภอโคกเจริญ 
       
                    10. อำเภอลำสนธิ 
       
                    11.อำเภอหนองม่วง


อาณาเขตติดต่อ

Picture
จังหวัดลพบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ 8 จังหวัดดังนี้ คือ

      - ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์

      - ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ

      - ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรี

      - ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                      และจังหวัดอ่างทอง