Lopburi Thailand

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

Picture
ตำรวจทางหลวง                                             โทร.036-411622      
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
                            โทร.036-411011      
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
                        โทร.036-420333      
ป่าไม้จังหวัดลพบุรี
                                        โทร.036-422777      
โรงพยาบาลลพบุรี ถ.พหลโยธิน
                โทร.036-411267,036-621537     
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 
                             โทร.036-411500      
สถานีขนส่งลพบุรี
                                          โทร.036-411888      
สถานีตำรวจอำเภอเมืองลพบุรี
                     โทร.036-411013,036-421189      
สถานีรถไฟ
                                                      โทร.036-411022     

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต 7 (ลพบุรี)                             โทร. 03642 2768-9,03642 408