Lopburi Thailand
Picture

    
     ลพบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลาง มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น พระปรางค์สามยอด เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วัดเขาวงกต และทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่มีพื้นที่ถึง 14,000 ไร่)
     พื้นที่ของจังหวัดลพบุรี เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายสมัย เดิมเรียก ละโว้ นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ มีหลักฐานที่สำคัญคือพระปรางค์สามยอด (อยู่ในเขตอำเภอเมือง) เป็นศิลปะเขมรสมัยบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่18 และมีศาลพระกาฬซึ่งเก่าแก่ในสมัยเดียวกัน